Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Wstęp

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu www.folklor.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczone na Portalu mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej: wielkopolanie@folklor.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po Portalu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na Portalu pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Powiększanie Portalu umożliwiają przyciski przygotowane przez nas w nagłówku strony. Można także korzystać z ogólnie dostępnych skrótów klawiaturowych. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

W celu poprawy kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści można skorzystać z przycisku przygotowanego przez nas w nagłówku strony.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Dłuższe teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Stosujemy wyróżnienia dla cytatów i ważnych informacji.

Zapewnienie dostępności serwisów – praca w toku

Prace nad dostępnością naszych serwisów ciągle trwają. Będziemy wdzięczni za uwagi, które pomogą nam poprawić Portal WBPiCAK – prosimy o kontakt pod adres e-mail: wielkopolanie@folklor.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna budynku WBPiCAK 

Poznań, ul. B. Prusa 3.

Cała Instytucja pracuje w jednej lokalizacji w pomieszczeniach z dostępem dla osób niepełnosprawnych i spełniających wszystkie aktualne wymogi dostępności architektonicznej:

  • osobne wejście z boku budynku z podjazdem dla wózków 
  • specjalnie wydzielone miejsca parkingowe 
  • platforma dla wózków wewnątrz budynku 
  • winda osobowa z informacją głosową i przyciskami z alfabetem Braille’a

Dojazd komunikacją miejską:  

  • najbliższy przystanek tramwajowy: Rynek Jeżycki
  • najbliższy przystanek autobusowy: ul. Kraszewskiego, Rynek Jeżycki